Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) jsem já, níže podepsaný/á tímto informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu Florbalová akademie České Budějovice, z.s., se sídlem J. Bendy 1331/19, 370 05 České Budějovice, IČO: 06170510, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. L 7314 (dále jen „Správce“ nebo „Klub“),
je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
• jméno a příjmení,
• datum narození (včetně uvedení věku),
• adresu místa pobytu,
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství
(dále společně jen „Osobní údaje“).

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

2. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

3. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• příslušnému sportovnímu Svazu,
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to zejména za účelem
• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích a identifikace v rámci tréninkového procesu,
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS,
• zajištění financování.

4. Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného Klubu.

II.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Já, níže podepsaný/á, tímto souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný Klub) moje osobní údaje a to zejména:
• jméno a příjmení,
• datum narození (včetně uvedení věku),
• adresu místa pobytu,
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
• telefonní číslo,
• e-mail,
• rodné číslo,
• pohlaví,
• zdravotní údaje,
• identifikace zdravotní pojišťovny,
• kontaktní údaje na zákonné zástupce,
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, plnění povinností vůči sportovnímu svazu, apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován), a to jak v papírové, tak v elektronické podobě.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje zejména těmto Zpracovatelům:
• příslušnému sportovnímu Svazu,
• příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
• výkonnému výboru ČUS,
• dodavatelům a partnerům klubu, pro které je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro plnění jejich závazků nebo závazků klubu
• třetím osobám zajišťujícím vnitro klubové soutěže a tréninkové procesy, počítačové systémy, webové prezentace a počítačové či mobilní aplikace.

2. Já níže podepsaný/á, tímto dále souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný Klub) moje osobní údaje, a to zejména:
• fotografické záznamy, související s mým působením v Klubu,
• video záznamy, související s mým působením v Klubu,
• zvukové záznamy, související s mým působením v Klubu,
• sportovní výsledky, související s mým působením v Klubu,
za účelem prezentace na webu, sociálních sítích Klubu (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výročních zprávách Klubu, partnerských publikacích, klubových brožurách a pro klubové marketingové potřeby (např. letáčky, reklamní nosiče, propagační materiály).

3. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.